William C Day's stone
The Emporia Gazette
Emporia, Lyon County Kansas
Monday, August 29, 1960
Wednesday, August 31,1960
William C. Day's Death
William C. Day's Funeral Announcement
William C. Day's Funeral