Nora Clapp's Stone
The Emporia Weekly Gazette
Emporia, Lyon County Kansas
Thursday, April 20, 1950
Thursday, April 27, 1950
Nora E. Clapp's Death
Nora E. Clapp's Funeral