The Emporia Gazette
Emporia, Lyon County Kansas, Monday, April 14, 2008
Josephine L Baldomino's Obit