The Emporia Gazette
Emporia, Lyon County Kansas, Weekend, April 4 & 5, 1981